Αιτητές Ασύλου

Αιτητές Ασύλου

Η λέξη Άσυλον (α- στερητικό και συλάω, λαφυραγωγώ) τόσο στα αρχαία ελληνικά όσο και στις μέρες μας αποτελεί το απαραβίαστο του χώρου και του ατόμου κατά των διωκτικών αρχών καθώς και την προστασία αυτού που παρέχεται στο έδαφος της πόλης – κράτους. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1999 θεμελιώθηκαν τα πρώτα στάδια για την χορήγηση Ασύλου με την Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ). Εν συνεχεία, με τον κανονισμό 343/2003 οροθετήθηκαν οι διεθνής αρμοδιότητες για τις διαδικασίες ασύλου.

Η Κύπρος, όντας κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διεθνούς Προστασίας. Το νομικό πλαίσιο της Κύπρου και οι κανονισμοί για Άσυλο ρυθμίζονται από τους περί Προσφύγων (Συνθήκες Υποδοχής Αιτητών) Κανονισμούς του 2005, ο περί Προσφύγων Νόμος του 2000, τους Κανονισμούς ‘ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ’, Κανονισμούς EURODAC  και τις Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις.   

Η διαδικασία για την παροχή διεθνούς προστασία σε πρόσφυγες (Άσυλο), εντάσσεται κάτω από τις αρμοδιότητες της Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών. Συγκεκριμένα, ο Αιτητής μπορεί να καταχωρίσει Αίτηση για Άσυλο εάν δεν μπορεί, ή δεν θέλει να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του γιατί φοβάται ότι με την επιστροφή του θα διωχθεί λόγο της φυλής του, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής του σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, φύλο ή πολιτική γνώμη. Επίσης, ο Αιτητής πρέπει να φοβάται ότι με την επιστροφή του στην χώρα καταγής του θα υποφέρει σοβαρή και αδικαιολόγητη βλάβη όπως βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία, σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απειλή για τη ζωή, την ασφάλεια ή την ελευθερία σας, λόγω ένοπλες συγκρούσεις ή μαζικές παραβιάσεις ανθρώπων δικαιώματα, θανατική ποινή ή εκτέλεση. Η αίτηση Ασύλου πρέπει να καταχωρηθεί άμεσα και η τυχον παράνομη είσοδος του Αιτητή στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν επηρεάζει την αίτηση για Διεθνή Προστασία.   

Με την καταχώριση της αίτησης για Άσυλο, και την συλλογή δαχτυλικών αποτυπωμάτων, η αστυνομία χορηγεί τον Αιτητή με Επιστολή Επιβεβαίωσης. Στην συγκεκριμένη Επιστολή διαφαίνεται ότι ο Αιτητής έχει υποβάλει Αίτηση για Διεθνή Προστασία και μπορεί πλέων αν διαμένει μόνιμα και να μετακινητέ ελεύθερα στην Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι να εξεταστεί και να ληφθεί απόφαση στην Αίτηση Ασύλου που έχει καταχωρίσει. Περεταίρω, με την κατοχή αυτής της Επιστολής,  μπορεί να υποβάλει Αίτηση για εύρεση εργασίας στο Γραφείο Εργασίας ή να λαμβάνει παροχές πρόνοιας σε περίπτωση που η εύρεση εργασίας δεν είναι εφικτή. Επίσης ο Αιτητής μπορεί ακόμα να υποβάλει αίτηση για ιατρική κάρτα και νοσηλεία σε Δημόσια Νοσοκομεία της Δημοκρατίας.  

Μετά την λήψη της εν λόγω Επιστολής και αφού πραγματοποιηθούν ιατρικές εξετάσεις σε οποιοδήποτε Επαρχιακό ή Γενικό Νοσοκομείο, ο Αιτητής λαμβάνει πιστοποιητικό εγγραφής αλλοδαπού από το Γραφείο Μετανάστευσης. Αυτό το Πιστοποιητικό δεν αποτελεί νόμιμη απόδειξη διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η άδεια για μόνιμη παραμονή και παραχώρηση Ασύλου γίνεται σε μεταγενέστερο στάδιο αφού εξεταστεί η αίτηση για Διεθνή Προστασία που έχει καταχωρίσει ο Αιτητής και αφού έχει προηγηθεί συνέντευξη.     

Σε περίπτωση που μετά την συνέντευξή απορριφθεί η Αίτηση για Άσυλο, ο Αιτητής έχει 75 ημέρες να υποβάλει προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας. Σύμφωνα με τον περί Προσφύγων Νόμος του 2000, ο Αιτητής Ασύλου, μπορεί να διαμείνει νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι το πέρας τον 75 ημερών μετά την απόφαση του εξεταστή της Αίτησής του ή μέχρι την απόφαση στην προσφύγει. Οι αιτούντες Ασύλου, των οποίων οι Αιτήσεις έχουν απορριφθεί, εξετάζονται από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων.    

Το Γραφείο μας μέσα στα πλαίσια των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων αναλαμβάνει τις πιο πάνω διαδικασίες και την εκπροσώπηση Αιτητών Ασύλου  τόσο ενώπιων των Διοικητικών αρχών όσο  και των Δικαστικών.    

Για περισσότερες πληροφορίες και/ή διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο μας στη ηλεκτρονική διεύθυνση info@paplaw.com.cy ή στο τηλέφωνο +35722817711. 

Το παρόν άρθρο αποτελεί ενημέρωση και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ως επαγγελματική συμβουλή.

Η κάθε περίπτωση χρήζει διαφορετικής διαχείρισης και ως εκ τούτου σας προτείνουμε να ζητήσετε επαγγελματική συμβουλή. 

Άγγελος Αμούργης, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.