Author: Amaryllis A. Papantoniou

Παπαντωνίου & Παπαντωνίου Δ.Ε.Π.Ε. > Articles posted by Amaryllis A. Papantoniou

Ο περί Ενοικιοστασίου Νόμος του 1983 (Ν.23/1983) και ο Τροποποιητικός Νόμος 3(Ι)/2020

Στις 31 Ιανουαρίου 2020 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Τροποποιητικός του περί Ενοικιοστασίου Νόμος του 2020, ο οποίος προνοεί την επίσπευση της διαδικασίας της έξωσης ενοικιαστών που δεν καταβάλλουν το ενοίκιο τους. Σκοπός της πιο πάνω τροποποίησης είναι να τερματίσει τις περιπτώσεις στις οποίες οι ενοικιαστές δεν πληρώνουν τo ενοίκιο τους εκμεταλλευόμενοι την μέχρι πρότινος ισχύουσα νομοθεσία. Κατ’ αρχάς, ο περί Ενοικιοστασίου Νόμος προνοεί ότι εάν ένας ενοικιαστής υποστατικού, το οποίο εμπίπτει κάτω από τον περί Ενοικιοστασίου Νόμο, δηλαδή έχει ανεγερθεί πριν το 2000 και βρίσκεται στις ελεγχόμενες περιοχές, καθυστερεί για 21 μέρες μετά την επίδοση γραπτής ειδοποίησης για καταβολή του ενοικίου, ο ιδιοκτήτης μπορεί μετά από...

Continue reading

Αιτητές Ασύλου

Η λέξη Άσυλον (α- στερητικό και συλάω, λαφυραγωγώ) τόσο στα αρχαία ελληνικά όσο και στις μέρες μας αποτελεί το απαραβίαστο του χώρου και του ατόμου κατά των διωκτικών αρχών καθώς και την προστασία αυτού που παρέχεται στο έδαφος της πόλης – κράτους.  Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1999 θεμελιώθηκαν τα πρώτα στάδια για την χορήγηση Ασύλου με την Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ). Εν συνεχεία, με τον κανονισμό 343/2003 οροθετήθηκαν οι διεθνής αρμοδιότητες για τις διαδικασίες ασύλου. Η Κύπρος, όντας κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διεθνούς Προστασίας. Το νομικό πλαίσιο της Κύπρου και οι κανονισμοί για Άσυλο ρυθμίζονται...

Continue reading

Δανειολήπτες και Καταχρηστικές Ρήτρες

Ο Νόμος ο οποίος διέπει και αναλύει τις καταχρηστικές και μη ρήτρες σε  συμβατικές σχέσεις των καταναλωτών με τρίτα πρόσωπα  είναι ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμος του 1996 (93(I)/1996). Επίσης, ρυθμίζεται και από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/13.  Σύμφωνα με τον εν λόγω Νομοθέτημα καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, κατά την κατάρτιση σύμβασης ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι είναι άσχετοι με την άσκηση της επιχείρησης του. Συνεπώς, ο προειρημένος νόμος δεν εφαρμόζεται εάν η σύμβαση, την οποία επιθυμεί να συνάψει το φυσικό πρόσωπο με κάποιο τρίτο πρόσωπο, αφορά τις επαγγελματικές του...

Continue reading

ΓΕΣΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ)

Η εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ) αποτελεί αδιαμφισβήτητα μεγάλη και καλοδεχούμενη μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας. Κάθε μεταρρύθμιση όμως δημιουργεί προκλήσεις όσον αφορά την ομαλή εφαρμογή της στον τομέα που αφορά. Στην περίπτωση του ΓΕΣΥ, εκτός από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί όσον αφορά την εσωτερική του δομή, το εύρος υπηρεσιών και την αποτελεσματικότητα του, έχουν δημιουργηθεί και πολύ σοβαρά νομικά προβλήματα λόγω των πολύ ευαίσθητων πληροφοριών που κατέχονται από τους γιατρούς του ΓΕΣΥ και αφορούν τους ασθενείς. Πρόσφατα υποβλήθηκαν στο Γραφείο της Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων δύο καταγγελίες εναντίον ιατρού του ΓΕΣΥ, για εγγραφή στη λίστα πελατών του, προσώπων...

Continue reading

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

Η κατάχρηση προσωπικών δεδομένων και οι παραβιάσεις των τελευταίων χρόνων έχουν επηρεάσει εκατομμύρια άτομα και οργανισμούς. Εάν διαπιστωθεί ότι ένας οργανισμός παραβίασε είτε εσκεμμένα, λόγω αμελιας είτε με αθώο λάθος τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου, τότε ο οργανισμός αυτός θα μπορούσε να υποστεί  σοβαρούς τραυματισμούς στη φήμη του και αυτό να επηρεάσει την επιχείρησή του αρνητικά.  Από την άλλη πλευρά, το άτομο μπορεί να υποστεί θεμελιώδη βλάβη και το συνταγματικό του δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή μπορεί να υπονομευθεί. Σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό όλοι οι οργανισμοί που χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα ατόμων πρέπει να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του κανονισμού αυτού, διαφορετικά ενδέχεται να  τους επιβληθούν κυρώσεις ύψους έως 20 εκατ. Ευρώ...

Continue reading

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Προϋποθέσεις  Εγγραφής Πλοίου στο Κυπριακό Νηολόγιο. Η Κύπρος ανέκαθεν αποτελούσε  ιδιαίτερα σημαντικό σταθμό στον τομέα της ναυτιλίας και του  διαμετακομιστικού εμπόριου. Σήμερα, έχει εξελιχθεί σε  μια παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη και σε  ένα καθ΄ όλα σύγχρονο, ποιοτικό και ολοκληρωμένο ναυτιλιακό κέντρο , παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον τομέα της ναυτιλίας.   Περεταίρω, τα τελευταία χρόνια,  η ναυτιλιακή πολιτική της Κύπρου εστιάστηκε στη βελτίωση της ναυτικής ασφάλειας, εφαρμόζοντας μια σειρά από αυστηρά και αποτελεσματικά μέτρα.  Η κυπριακή σημαία σήμερα βρίσκεται στην 3η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην 11η παγκόσμια , γεγονότα που καθιστούν την Κύπρο από τα  πιο μεγάλα κέντρα διαχείρισης πλοίων παγκοσμίως.  Κάτωθι...

Continue reading

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ

Η μεταφορά της εταιρικής έδρας πραγματοποιείται όταν το εγγεγραμμένο γραφείο μια εταιρείας παύει να υφίσταται στη χώρα όπου αρχικά συστάθηκε η εταιρεία και μεταφέρεται σε άλλη χώρα νοουμένου ότι προβλέπεται από τους Νόμους και των δύο χωρών. Αλλοδαπές εταιρείες οι οποίες θέλουν να επωφεληθούν από το φορολογικό καθεστώς της Κύπρου,  προβαίνουν σε διαδικασίες μεταφοράς του εγγεγραμμένου γραφείου στη Κύπρο. Η εν λόγω διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς την ανάγκη εκκαθάρισης της εταιρείας και κατ’ επέκταση τη σύσταση καινούργιας εταιρείας. Ως εκ τούτου, η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο της χώρας όπου συστάθηκε και συνεχίζει να υφίσταται με βάσει τους Νόμους της χώρας στην οποία μεταφέρεται....

Continue reading

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πνευματική ιδιοκτησία ή πνευματικά δικαιώματα ονομάζονται τα αποκλειστικά δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών στο έργο τους. Παραχωρούνται από τον νόμο για ορισμένο χρόνο για να απαγορεύσουν σε τρίτους τη χρήση των έργων χωρίς την άδεια του δημιουργού. Ο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμος 59/76 της Κυπριακής Δημοκρατίας, προστατεύει τους Κυπρίους πολίτες για τα έργα τους που δημοσιεύονται οπουδήποτε και τους πολίτες ξένων χωρών για τα έργα τους που δημοσιεύονται στην Κύπρο. Μόνο οι ιδιοκτήτες του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να επαναπαράξουν, μεταφράσουν και προσφέρουν τα έργα τους προς το κοινό. Οποιοσδήποτε παραβιάσει τα δικαιώματά τους υπόκειται σε καταβολή αποζημιώσεων καθώς και σε άλλες ποινές βάσει του Νόμου. Σύμφωνα...

Continue reading