Author: paplaw

Το Δικαίωμα πρόσβασης του Κατηγορουμένου στο μαρτυρικό υλικό σε Ιδιωτικές Ποινικές Υποθέσεις

Ένα από τα σημαντικότερα Δικαιώματα ενός Κατηγορουμένου σε Ποινική Υπόθεση, είναι αυτό της λήψεως του μαρτυρικού υλικού που έχει στα χέρια της η Κατηγορούσα Αρχή, ούτως ώστε ο Κατηγορούμενος να γνωρίζει την μαρτυρία και τα τεκμήρια που στοιχειοθετούν την υπόθεση εναντίον του και στα οποία θα στηριχθεί ο Κατήγορος στην προσπάθεια του να αποδείξει τα ισχυριζόμενα αδικήματα από αυτόν. Η λήψη του μαρτυρικού υλικού αποτελεί ένα Δικαίωμα που κατοχυρώνεται από το άρθρο 7 του Περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου (Κεφ.155) και συνιστά σημαντικότατο παράγοντα για την απάντηση του Κατηγορούμενου στο Κατηγορητήριο και την δικονομική συνέχεια μίας Ποινικής Υπόθεσης, καθώς και το θεμελιώδη λίθο (σε περίπτωση ακρόασης) στην προετοιμασία της υπεράσπισης του...

Continue reading

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ο όρος «Αξιόγραφα» συνδέθηκε με το σκάνδαλο που ξέσπασε τον Ιούνη του 2012 και εντάθηκε με το κούρεμα των καταθέσεων τον Μάρτιο του 2013, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Το σκάνδαλο αφορούσε τους τρόπους με τους οποίους προωθήθηκαν τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου κατά κύριο λόγο από την Λαϊκή Τράπεζα αλλά και από την Τράπεζα Κύπρου, κατά την περίοδο 2008-2011. 1) Τι είναι όμως τα Αξιόγραφα; Σύμφωνα με τους όρους έκδοσής τους, τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου αποτελούσαν άμεσες, μη εξασφαλισμένες και δευτερεύουσας προτεραιότητας (subordinated) υποχρεώσεις της Τράπεζας. Δηλαδή, τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου δεν ήταν εξασφαλισμένα και, σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας, η αποπληρωμή τους θα ακολουθούσε...

Continue reading

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η διαδικασία ιδιωτικού πλειστηριασμού ορίζεται μέσα από τις διατάξεις του μέρους VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965 (9/1965). Σύμφωνα με το άρθρο 44Γ του νόμου αυτού η διαδικασία πλειστηριασμού δύναται να ακυρωθεί, μεταξύ άλλων, εάν το Πιστωτικό Ίδρυμα αρνήθηκε να προσέλθει και/ή δεν προσήλθε ως όφειλε, σε διαδικασία αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Μέρους VIA του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου. ΜΕΡΟΣ VIA του Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965 (9/1965) Το μέρος VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965 (9/1965) δίδει το δικαίωμα στον Ενυπόθηκο δανειστή να...

Continue reading

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΕΩΝ (DEBT COLLECTION)

Στις περιπτώσεις όπου φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες αδυνατούν ή αρνούνται να αποπληρώσουν οφειλόμενα προς τρίτους ποσά και/ή χρέη, τότε ο πιστωτής μπορεί να αποταθεί σε Δικηγόρο για να ξεκινήσει διαδικασίες προς είσπραξη των εν λόγω οφειλών. Εξωδικαστικές Διαπραγματεύσεις: Στις περιπτώσεις όπου ο οφειλέτης δεν είναι διατεθειμένος και/ή αμελεί να αποπληρώσει το οφειλόμενο χρέος του,  προτού προωθηθεί η υπόθεση στο αρμόδιο Δικαστήριο, συστήνεται να πραγματοποιηθούν προσπάθειες για είσπραξη τους χρέους μέσω εξωδικαστικών διαπραγματεύσεων. Συγκεκριμένα, ο πιστωτής και/ή ο δικηγόρος του προχωρούν σε επικοινωνία με τον οφειλέτη και στη συνέχεια προχωρούν με σύνταξη και αποστολή προειδοποιητικής επιστολής. Σε περίπτωση αρνητικής ή μη ανταπόκρισης τότε ο πιστωτής μπορεί να προχωρήσει με την λήψη νομικών μέτρων προς ανάκτηση του...

Continue reading

Τα Δικαιώματα των Κατηγορουμένων κατά την ποινική διαδικασία

Σε μία ευνομούμενη πολιτεία, οι Νόμοι προστατεύουν τους πολίτες αυτής και τα Δικαιώματα και Ελευθερίες τους σε κάθε έκφανση της ζωής τους. Η προστασία αυτή είναι αναγκαία, όχι μόνο αναφορικά με την καθημερινή άσκηση Δικαιωμάτων από τους πολίτες, αλλά πολύ περισσότερο στις περιπτώσεις όπου τα Δικαιώματα και Ελευθερίες περιορίζονται για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Είχαμε πρόσφατα βιώσει, λόγω πανδημίας, αρκετούς περιορισμούς των Δικαιωμάτων και Ελευθεριών μας, δίνοντας ουσιαστικά στον καθένα από εμάς, μία «γεύση» της σημαντικότητας αυτών. Σε μία ανεπτυγμένη κοινωνία και ειδικότερα σε ένα Κράτος Δικαίου, η αντιμετώπιση όλων των πολιτών και ειδικότερα εκείνων που κατηγορούνται ότι διέπραξαν κάποιο αδίκημα, πρέπει να...

Continue reading

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Τα οικοδομικά συμβόλαια στην Κύπρο ακολουθόντας και την πρακτική που ακολουθείται στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν συνήθως τυποποιημένη μορφή.  Η υπογραφή ενός συμβολαίου το οποίο είναι σε τυποποιημένη μορφή έχει σύμφωνα με την βιβλιογραφία κάποια πλεονεκτήματα και κάποια μειονεκτήματα. Συγκεκριμένα στο εγχειρίδιο Construction Contract Law ThirdEdition (John Andriaanse) αναφέρονται τα εξής αναφορικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενός τυποποιημένου οικοδομικού συμβολαίου: “ Some advantages are: The standard form is usually negotiated between the different bodies that make up the industry. As a result the risks are spread equitably.Using a standard form avoids the cost and time of individually negotiated contracts.Tender comparisons are made easier since the risk allocation is same...

Continue reading

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ (TRΑDEMARK)

Η σημαντικότητα των εμπορικών σημάτων τόσο από εμπορικής όσο και από νομικής άποψης έχει αναμφίβολα καταστεί στις εποχές μας αναπόσπαστο κομμάτι για την επιβίωση μιας επιχείρησης. Λόγω του σκληρού ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων αλλά και της επιτακτικής ανάγκης για προστασία του εμπορικού σήματος μιας επιχείρησης από εκμετάλλευση από τρίτους είναι ιδιαίτερα σημαντικό όπως γίνει η κατοχύρωση του σήματος ως εμπορικό σήμα.  Επομένως, όπου το δικαίωμα της αποκλειστικής του χρήσης εξασφαλίζεται από το δικαιούχο, έχει ως αποτέλεσμα την διάκριση του προϊόντος ή της επιχείρησης από τον καταναλωτή και αποτελεί ένα πολύτιμο σύμμαχο κάθε επιχείρησης έτσι ώστε να χρησιμοποιείται για την άσκηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.  Η σημαντικότητα των εμπορικών σημάτων αναγνωρίζεται από...

Continue reading