Author: paplaw

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η διαδικασία ιδιωτικού πλειστηριασμού ορίζεται μέσα από τις διατάξεις του μέρους VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965 (9/1965). Σύμφωνα με το άρθρο 44Γ του νόμου αυτού η διαδικασία πλειστηριασμού δύναται να ακυρωθεί, μεταξύ άλλων, εάν το Πιστωτικό Ίδρυμα αρνήθηκε να προσέλθει και/ή δεν προσήλθε ως όφειλε, σε διαδικασία αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Μέρους VIA του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου. ΜΕΡΟΣ VIA του Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965 (9/1965) Το μέρος VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965 (9/1965) δίδει το δικαίωμα στον Ενυπόθηκο δανειστή να...

Continue reading

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΕΩΝ (DEBT COLLECTION)

Στις περιπτώσεις όπου φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες αδυνατούν ή αρνούνται να αποπληρώσουν οφειλόμενα προς τρίτους ποσά και/ή χρέη, τότε ο πιστωτής μπορεί να αποταθεί σε Δικηγόρο για να ξεκινήσει διαδικασίες προς είσπραξη των εν λόγω οφειλών. Εξωδικαστικές Διαπραγματεύσεις: Στις περιπτώσεις όπου ο οφειλέτης δεν είναι διατεθειμένος και/ή αμελεί να αποπληρώσει το οφειλόμενο χρέος του,  προτού προωθηθεί η υπόθεση στο αρμόδιο Δικαστήριο, συστήνεται να πραγματοποιηθούν προσπάθειες για είσπραξη τους χρέους μέσω εξωδικαστικών διαπραγματεύσεων. Συγκεκριμένα, ο πιστωτής και/ή ο δικηγόρος του προχωρούν σε επικοινωνία με τον οφειλέτη και στη συνέχεια προχωρούν με σύνταξη και αποστολή προειδοποιητικής επιστολής. Σε περίπτωση αρνητικής ή μη ανταπόκρισης τότε ο πιστωτής μπορεί να προχωρήσει με την λήψη νομικών μέτρων προς ανάκτηση του...

Continue reading

Τα Δικαιώματα των Κατηγορουμένων κατά την ποινική διαδικασία

Σε μία ευνομούμενη πολιτεία, οι Νόμοι προστατεύουν τους πολίτες αυτής και τα Δικαιώματα και Ελευθερίες τους σε κάθε έκφανση της ζωής τους. Η προστασία αυτή είναι αναγκαία, όχι μόνο αναφορικά με την καθημερινή άσκηση Δικαιωμάτων από τους πολίτες, αλλά πολύ περισσότερο στις περιπτώσεις όπου τα Δικαιώματα και Ελευθερίες περιορίζονται για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Είχαμε πρόσφατα βιώσει, λόγω πανδημίας, αρκετούς περιορισμούς των Δικαιωμάτων και Ελευθεριών μας, δίνοντας ουσιαστικά στον καθένα από εμάς, μία «γεύση» της σημαντικότητας αυτών. Σε μία ανεπτυγμένη κοινωνία και ειδικότερα σε ένα Κράτος Δικαίου, η αντιμετώπιση όλων των πολιτών και ειδικότερα εκείνων που κατηγορούνται ότι διέπραξαν κάποιο αδίκημα, πρέπει να...

Continue reading

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Τα οικοδομικά συμβόλαια στην Κύπρο ακολουθόντας και την πρακτική που ακολουθείται στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν συνήθως τυποποιημένη μορφή.  Η υπογραφή ενός συμβολαίου το οποίο είναι σε τυποποιημένη μορφή έχει σύμφωνα με την βιβλιογραφία κάποια πλεονεκτήματα και κάποια μειονεκτήματα. Συγκεκριμένα στο εγχειρίδιο Construction Contract Law ThirdEdition (John Andriaanse) αναφέρονται τα εξής αναφορικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενός τυποποιημένου οικοδομικού συμβολαίου: “ Some advantages are: The standard form is usually negotiated between the different bodies that make up the industry. As a result the risks are spread equitably.Using a standard form avoids the cost and time of individually negotiated contracts.Tender comparisons are made easier since the risk allocation is same...

Continue reading

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ (TRΑDEMARK)

Η σημαντικότητα των εμπορικών σημάτων τόσο από εμπορικής όσο και από νομικής άποψης έχει αναμφίβολα καταστεί στις εποχές μας αναπόσπαστο κομμάτι για την επιβίωση μιας επιχείρησης. Λόγω του σκληρού ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων αλλά και της επιτακτικής ανάγκης για προστασία του εμπορικού σήματος μιας επιχείρησης από εκμετάλλευση από τρίτους είναι ιδιαίτερα σημαντικό όπως γίνει η κατοχύρωση του σήματος ως εμπορικό σήμα.  Επομένως, όπου το δικαίωμα της αποκλειστικής του χρήσης εξασφαλίζεται από το δικαιούχο, έχει ως αποτέλεσμα την διάκριση του προϊόντος ή της επιχείρησης από τον καταναλωτή και αποτελεί ένα πολύτιμο σύμμαχο κάθε επιχείρησης έτσι ώστε να χρησιμοποιείται για την άσκηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.  Η σημαντικότητα των εμπορικών σημάτων αναγνωρίζεται από...

Continue reading

Cyprus Shipping

An ideal destination offering a plethora of opportunities   The history of the Sea and Shipping in Cyprus traces back hundreds of years. Its geographical position at the crossroads of Europe, Asia and Africa as well as its proximity to the Suez canal has historically favored merchant shipping as an important industry for the Aphrodite’s island. Today, Cyprus as Europe’s Eastern Border constitutes a bridge of communication and cooperation between Europe and the countries of the Middle East. The country’s accession to the European Union, in 2004, further boosted the reputation and overall image of the Cyprus flag. The country’s unique geographical location at...

Continue reading

Πρώτη Προσφυγή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΕΔΑΔ για επενδυτικό λογαριασμό

Επενδυτής εναντίον του οποίου καταχωρήθηκε αγωγή από τραπεζικό οργανισμό στην Κύπρο σχετικά με δάνειο για  αγορά μετοχών μέσω επενδυτικού λογαριασμού, την περίοδο του σκανδάλου του χρηματιστηρίου 1999-2000, έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την έφεση του εν λόγω επενδυτή, έτσι αυτός έχει απευθυνθεί τώρα στο ΕΔΑΔ καταγγέλλοντας την Κυπριακή Δημοκρατία για παραβίαση του δικαιώματος περιουσίας του, κάτω από το Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου 1 και για παραβίαση του δικαιώματος του Άρθρου 13 για ύπαρξη αποτελεσματικού ενδίκου μέσου. Τα δικαιώματα αυτά είναι κατοχυρωμένα στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  και έχουν ενσωματωθεί από το 1960 στο Σύνταγμα...

Continue reading