Δημοσιεύσεις

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ο όρος «Αξιόγραφα» συνδέθηκε με το σκάνδαλο που ξέσπασε τον Ιούνη του 2012 και εντάθηκε με το κούρεμα των καταθέσεων τον Μάρτιο του 2013, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Το σκάνδαλο αφορούσε τους τρόπους με τους οποίους προωθήθηκαν τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου κατά κύριο λόγο από την Λαϊκή Τράπεζα αλλά και από την Τράπεζα Κύπρου, κατά την περίοδο 2008-2011. 1) Τι είναι όμως τα Αξιόγραφα; Σύμφωνα με τους όρους έκδοσής τους, τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου αποτελούσαν άμεσες, μη εξασφαλισμένες και δευτερεύουσας προτεραιότητας (subordinated) υποχρεώσεις της Τράπεζας. Δηλαδή, τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου δεν ήταν εξασφαλισμένα και, σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας, η αποπληρωμή τους θα ακολουθούσε...

Continue reading

Ο περί Ενοικιοστασίου Νόμος του 1983 (Ν.23/1983) και ο Τροποποιητικός Νόμος 3(Ι)/2020

Στις 31 Ιανουαρίου 2020 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Τροποποιητικός του περί Ενοικιοστασίου Νόμος του 2020, ο οποίος προνοεί την επίσπευση της διαδικασίας της έξωσης ενοικιαστών που δεν καταβάλλουν το ενοίκιο τους. Σκοπός της πιο πάνω τροποποίησης είναι να τερματίσει τις περιπτώσεις στις οποίες οι ενοικιαστές δεν πληρώνουν τo ενοίκιο τους εκμεταλλευόμενοι την μέχρι πρότινος ισχύουσα νομοθεσία. Κατ’ αρχάς, ο περί Ενοικιοστασίου Νόμος προνοεί ότι εάν ένας ενοικιαστής υποστατικού, το οποίο εμπίπτει κάτω από τον περί Ενοικιοστασίου Νόμο, δηλαδή έχει ανεγερθεί πριν το 2000 και βρίσκεται στις ελεγχόμενες περιοχές, καθυστερεί για 21 μέρες μετά την επίδοση γραπτής ειδοποίησης για καταβολή του ενοικίου, ο ιδιοκτήτης μπορεί μετά από...

Continue reading

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η διαδικασία ιδιωτικού πλειστηριασμού ορίζεται μέσα από τις διατάξεις του μέρους VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965 (9/1965). Σύμφωνα με το άρθρο 44Γ του νόμου αυτού η διαδικασία πλειστηριασμού δύναται να ακυρωθεί, μεταξύ άλλων, εάν το Πιστωτικό Ίδρυμα αρνήθηκε να προσέλθει και/ή δεν προσήλθε ως όφειλε, σε διαδικασία αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Μέρους VIA του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου. ΜΕΡΟΣ VIA του Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965 (9/1965) Το μέρος VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965 (9/1965) δίδει το δικαίωμα στον Ενυπόθηκο δανειστή να...

Continue reading

Αιτητές Ασύλου

Η λέξη Άσυλον (α- στερητικό και συλάω, λαφυραγωγώ) τόσο στα αρχαία ελληνικά όσο και στις μέρες μας αποτελεί το απαραβίαστο του χώρου και του ατόμου κατά των διωκτικών αρχών καθώς και την προστασία αυτού που παρέχεται στο έδαφος της πόλης – κράτους.  Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1999 θεμελιώθηκαν τα πρώτα στάδια για την χορήγηση Ασύλου με την Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ). Εν συνεχεία, με τον κανονισμό 343/2003 οροθετήθηκαν οι διεθνής αρμοδιότητες για τις διαδικασίες ασύλου. Η Κύπρος, όντας κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διεθνούς Προστασίας. Το νομικό πλαίσιο της Κύπρου και οι κανονισμοί για Άσυλο ρυθμίζονται...

Continue reading

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΕΩΝ (DEBT COLLECTION)

Στις περιπτώσεις όπου φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες αδυνατούν ή αρνούνται να αποπληρώσουν οφειλόμενα προς τρίτους ποσά και/ή χρέη, τότε ο πιστωτής μπορεί να αποταθεί σε Δικηγόρο για να ξεκινήσει διαδικασίες προς είσπραξη των εν λόγω οφειλών. Εξωδικαστικές Διαπραγματεύσεις: Στις περιπτώσεις όπου ο οφειλέτης δεν είναι διατεθειμένος και/ή αμελεί να αποπληρώσει το οφειλόμενο χρέος του,  προτού προωθηθεί η υπόθεση στο αρμόδιο Δικαστήριο, συστήνεται να πραγματοποιηθούν προσπάθειες για είσπραξη τους χρέους μέσω εξωδικαστικών διαπραγματεύσεων. Συγκεκριμένα, ο πιστωτής και/ή ο δικηγόρος του προχωρούν σε επικοινωνία με τον οφειλέτη και στη συνέχεια προχωρούν με σύνταξη και αποστολή προειδοποιητικής επιστολής. Σε περίπτωση αρνητικής ή μη ανταπόκρισης τότε ο πιστωτής μπορεί να προχωρήσει με την λήψη νομικών μέτρων προς ανάκτηση του...

Continue reading

Δανειολήπτες και Καταχρηστικές Ρήτρες

Ο Νόμος ο οποίος διέπει και αναλύει τις καταχρηστικές και μη ρήτρες σε  συμβατικές σχέσεις των καταναλωτών με τρίτα πρόσωπα  είναι ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμος του 1996 (93(I)/1996). Επίσης, ρυθμίζεται και από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/13.  Σύμφωνα με τον εν λόγω Νομοθέτημα καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, κατά την κατάρτιση σύμβασης ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι είναι άσχετοι με την άσκηση της επιχείρησης του. Συνεπώς, ο προειρημένος νόμος δεν εφαρμόζεται εάν η σύμβαση, την οποία επιθυμεί να συνάψει το φυσικό πρόσωπο με κάποιο τρίτο πρόσωπο, αφορά τις επαγγελματικές του...

Continue reading

Τα Δικαιώματα των Κατηγορουμένων κατά την ποινική διαδικασία

Σε μία ευνομούμενη πολιτεία, οι Νόμοι προστατεύουν τους πολίτες αυτής και τα Δικαιώματα και Ελευθερίες τους σε κάθε έκφανση της ζωής τους. Η προστασία αυτή είναι αναγκαία, όχι μόνο αναφορικά με την καθημερινή άσκηση Δικαιωμάτων από τους πολίτες, αλλά πολύ περισσότερο στις περιπτώσεις όπου τα Δικαιώματα και Ελευθερίες περιορίζονται για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Είχαμε πρόσφατα βιώσει, λόγω πανδημίας, αρκετούς περιορισμούς των Δικαιωμάτων και Ελευθεριών μας, δίνοντας ουσιαστικά στον καθένα από εμάς, μία «γεύση» της σημαντικότητας αυτών. Σε μία ανεπτυγμένη κοινωνία και ειδικότερα σε ένα Κράτος Δικαίου, η αντιμετώπιση όλων των πολιτών και ειδικότερα εκείνων που κατηγορούνται ότι διέπραξαν κάποιο αδίκημα, πρέπει να...

Continue reading

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Τα οικοδομικά συμβόλαια στην Κύπρο ακολουθόντας και την πρακτική που ακολουθείται στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν συνήθως τυποποιημένη μορφή.  Η υπογραφή ενός συμβολαίου το οποίο είναι σε τυποποιημένη μορφή έχει σύμφωνα με την βιβλιογραφία κάποια πλεονεκτήματα και κάποια μειονεκτήματα. Συγκεκριμένα στο εγχειρίδιο Construction Contract Law ThirdEdition (John Andriaanse) αναφέρονται τα εξής αναφορικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενός τυποποιημένου οικοδομικού συμβολαίου: “ Some advantages are: The standard form is usually negotiated between the different bodies that make up the industry. As a result the risks are spread equitably.Using a standard form avoids the cost and time of individually negotiated contracts.Tender comparisons are made easier since the risk allocation is same...

Continue reading

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ (TRΑDEMARK)

Η σημαντικότητα των εμπορικών σημάτων τόσο από εμπορικής όσο και από νομικής άποψης έχει αναμφίβολα καταστεί στις εποχές μας αναπόσπαστο κομμάτι για την επιβίωση μιας επιχείρησης. Λόγω του σκληρού ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων αλλά και της επιτακτικής ανάγκης για προστασία του εμπορικού σήματος μιας επιχείρησης από εκμετάλλευση από τρίτους είναι ιδιαίτερα σημαντικό όπως γίνει η κατοχύρωση του σήματος ως εμπορικό σήμα.  Επομένως, όπου το δικαίωμα της αποκλειστικής του χρήσης εξασφαλίζεται από το δικαιούχο, έχει ως αποτέλεσμα την διάκριση του προϊόντος ή της επιχείρησης από τον καταναλωτή και αποτελεί ένα πολύτιμο σύμμαχο κάθε επιχείρησης έτσι ώστε να χρησιμοποιείται για την άσκηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.  Η σημαντικότητα των εμπορικών σημάτων αναγνωρίζεται από...

Continue reading

ΓΕΣΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ)

Η εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ) αποτελεί αδιαμφισβήτητα μεγάλη και καλοδεχούμενη μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας. Κάθε μεταρρύθμιση όμως δημιουργεί προκλήσεις όσον αφορά την ομαλή εφαρμογή της στον τομέα που αφορά. Στην περίπτωση του ΓΕΣΥ, εκτός από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί όσον αφορά την εσωτερική του δομή, το εύρος υπηρεσιών και την αποτελεσματικότητα του, έχουν δημιουργηθεί και πολύ σοβαρά νομικά προβλήματα λόγω των πολύ ευαίσθητων πληροφοριών που κατέχονται από τους γιατρούς του ΓΕΣΥ και αφορούν τους ασθενείς. Πρόσφατα υποβλήθηκαν στο Γραφείο της Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων δύο καταγγελίες εναντίον ιατρού του ΓΕΣΥ, για εγγραφή στη λίστα πελατών του, προσώπων...

Continue reading