Δημοσιεύσεις

Τα Δικαιώματα των Κατηγορουμένων κατά την ποινική διαδικασία

Σε μία ευνομούμενη πολιτεία, οι Νόμοι προστατεύουν τους πολίτες αυτής και τα Δικαιώματα και Ελευθερίες τους σε κάθε έκφανση της ζωής τους. Η προστασία αυτή είναι αναγκαία, όχι μόνο αναφορικά με την καθημερινή άσκηση Δικαιωμάτων από τους πολίτες, αλλά πολύ περισσότερο στις περιπτώσεις όπου τα Δικαιώματα και Ελευθερίες περιορίζονται για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Είχαμε πρόσφατα βιώσει, λόγω πανδημίας, αρκετούς περιορισμούς των Δικαιωμάτων και Ελευθεριών μας, δίνοντας ουσιαστικά στον καθένα από εμάς, μία «γεύση» της σημαντικότητας αυτών. Σε μία ανεπτυγμένη κοινωνία και ειδικότερα σε ένα Κράτος Δικαίου, η αντιμετώπιση όλων των πολιτών και ειδικότερα εκείνων που κατηγορούνται ότι διέπραξαν κάποιο αδίκημα, πρέπει να...

Continue reading

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Τα οικοδομικά συμβόλαια στην Κύπρο ακολουθόντας και την πρακτική που ακολουθείται στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν συνήθως τυποποιημένη μορφή.  Η υπογραφή ενός συμβολαίου το οποίο είναι σε τυποποιημένη μορφή έχει σύμφωνα με την βιβλιογραφία κάποια πλεονεκτήματα και κάποια μειονεκτήματα. Συγκεκριμένα στο εγχειρίδιο Construction Contract Law ThirdEdition (John Andriaanse) αναφέρονται τα εξής αναφορικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενός τυποποιημένου οικοδομικού συμβολαίου: “ Some advantages are: The standard form is usually negotiated between the different bodies that make up the industry. As a result the risks are spread equitably.Using a standard form avoids the cost and time of individually negotiated contracts.Tender comparisons are made easier since the risk allocation is same...

Continue reading

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ (TRΑDEMARK)

Η σημαντικότητα των εμπορικών σημάτων τόσο από εμπορικής όσο και από νομικής άποψης έχει αναμφίβολα καταστεί στις εποχές μας αναπόσπαστο κομμάτι για την επιβίωση μιας επιχείρησης. Λόγω του σκληρού ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων αλλά και της επιτακτικής ανάγκης για προστασία του εμπορικού σήματος μιας επιχείρησης από εκμετάλλευση από τρίτους είναι ιδιαίτερα σημαντικό όπως γίνει η κατοχύρωση του σήματος ως εμπορικό σήμα.  Επομένως, όπου το δικαίωμα της αποκλειστικής του χρήσης εξασφαλίζεται από το δικαιούχο, έχει ως αποτέλεσμα την διάκριση του προϊόντος ή της επιχείρησης από τον καταναλωτή και αποτελεί ένα πολύτιμο σύμμαχο κάθε επιχείρησης έτσι ώστε να χρησιμοποιείται για την άσκηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.  Η σημαντικότητα των εμπορικών σημάτων αναγνωρίζεται από...

Continue reading

ΓΕΣΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ)

Η εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ) αποτελεί αδιαμφισβήτητα μεγάλη και καλοδεχούμενη μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας. Κάθε μεταρρύθμιση όμως δημιουργεί προκλήσεις όσον αφορά την ομαλή εφαρμογή της στον τομέα που αφορά. Στην περίπτωση του ΓΕΣΥ, εκτός από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί όσον αφορά την εσωτερική του δομή, το εύρος υπηρεσιών και την αποτελεσματικότητα του, έχουν δημιουργηθεί και πολύ σοβαρά νομικά προβλήματα λόγω των πολύ ευαίσθητων πληροφοριών που κατέχονται από τους γιατρούς του ΓΕΣΥ και αφορούν τους ασθενείς. Πρόσφατα υποβλήθηκαν στο Γραφείο της Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων δύο καταγγελίες εναντίον ιατρού του ΓΕΣΥ, για εγγραφή στη λίστα πελατών του, προσώπων...

Continue reading

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

Η κατάχρηση προσωπικών δεδομένων και οι παραβιάσεις των τελευταίων χρόνων έχουν επηρεάσει εκατομμύρια άτομα και οργανισμούς. Εάν διαπιστωθεί ότι ένας οργανισμός παραβίασε είτε εσκεμμένα, λόγω αμελιας είτε με αθώο λάθος τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου, τότε ο οργανισμός αυτός θα μπορούσε να υποστεί  σοβαρούς τραυματισμούς στη φήμη του και αυτό να επηρεάσει την επιχείρησή του αρνητικά.  Από την άλλη πλευρά, το άτομο μπορεί να υποστεί θεμελιώδη βλάβη και το συνταγματικό του δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή μπορεί να υπονομευθεί. Σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό όλοι οι οργανισμοί που χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα ατόμων πρέπει να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του κανονισμού αυτού, διαφορετικά ενδέχεται να  τους επιβληθούν κυρώσεις ύψους έως 20 εκατ. Ευρώ...

Continue reading

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Προϋποθέσεις  Εγγραφής Πλοίου στο Κυπριακό Νηολόγιο. Η Κύπρος ανέκαθεν αποτελούσε  ιδιαίτερα σημαντικό σταθμό στον τομέα της ναυτιλίας και του  διαμετακομιστικού εμπόριου. Σήμερα, έχει εξελιχθεί σε  μια παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη και σε  ένα καθ΄ όλα σύγχρονο, ποιοτικό και ολοκληρωμένο ναυτιλιακό κέντρο , παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον τομέα της ναυτιλίας.   Περεταίρω, τα τελευταία χρόνια,  η ναυτιλιακή πολιτική της Κύπρου εστιάστηκε στη βελτίωση της ναυτικής ασφάλειας, εφαρμόζοντας μια σειρά από αυστηρά και αποτελεσματικά μέτρα.  Η κυπριακή σημαία σήμερα βρίσκεται στην 3η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην 11η παγκόσμια , γεγονότα που καθιστούν την Κύπρο από τα  πιο μεγάλα κέντρα διαχείρισης πλοίων παγκοσμίως.  Κάτωθι...

Continue reading

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ

Η μεταφορά της εταιρικής έδρας πραγματοποιείται όταν το εγγεγραμμένο γραφείο μια εταιρείας παύει να υφίσταται στη χώρα όπου αρχικά συστάθηκε η εταιρεία και μεταφέρεται σε άλλη χώρα νοουμένου ότι προβλέπεται από τους Νόμους και των δύο χωρών. Αλλοδαπές εταιρείες οι οποίες θέλουν να επωφεληθούν από το φορολογικό καθεστώς της Κύπρου,  προβαίνουν σε διαδικασίες μεταφοράς του εγγεγραμμένου γραφείου στη Κύπρο. Η εν λόγω διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς την ανάγκη εκκαθάρισης της εταιρείας και κατ’ επέκταση τη σύσταση καινούργιας εταιρείας. Ως εκ τούτου, η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο της χώρας όπου συστάθηκε και συνεχίζει να υφίσταται με βάσει τους Νόμους της χώρας στην οποία μεταφέρεται....

Continue reading

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πνευματική ιδιοκτησία ή πνευματικά δικαιώματα ονομάζονται τα αποκλειστικά δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών στο έργο τους. Παραχωρούνται από τον νόμο για ορισμένο χρόνο για να απαγορεύσουν σε τρίτους τη χρήση των έργων χωρίς την άδεια του δημιουργού. Ο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμος 59/76 της Κυπριακής Δημοκρατίας, προστατεύει τους Κυπρίους πολίτες για τα έργα τους που δημοσιεύονται οπουδήποτε και τους πολίτες ξένων χωρών για τα έργα τους που δημοσιεύονται στην Κύπρο. Μόνο οι ιδιοκτήτες του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να επαναπαράξουν, μεταφράσουν και προσφέρουν τα έργα τους προς το κοινό. Οποιοσδήποτε παραβιάσει τα δικαιώματά τους υπόκειται σε καταβολή αποζημιώσεων καθώς και σε άλλες ποινές βάσει του Νόμου. Σύμφωνα...

Continue reading

Cyprus Shipping

An ideal destination offering a plethora of opportunities   The history of the Sea and Shipping in Cyprus traces back hundreds of years. Its geographical position at the crossroads of Europe, Asia and Africa as well as its proximity to the Suez canal has historically favored merchant shipping as an important industry for the Aphrodite’s island. Today, Cyprus as Europe’s Eastern Border constitutes a bridge of communication and cooperation between Europe and the countries of the Middle East. The country’s accession to the European Union, in 2004, further boosted the reputation and overall image of the Cyprus flag. The country’s unique geographical location at...

Continue reading