Δημοσιεύσεις

ΓΕΣΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ)

Η εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ) αποτελεί αδιαμφισβήτητα μεγάλη και καλοδεχούμενη μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας. Κάθε μεταρρύθμιση όμως δημιουργεί προκλήσεις όσον αφορά την ομαλή εφαρμογή της στον τομέα που αφορά. Στην περίπτωση του ΓΕΣΥ, εκτός από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί όσον αφορά την εσωτερική του δομή, το εύρος υπηρεσιών και την αποτελεσματικότητα του, έχουν δημιουργηθεί και πολύ σοβαρά νομικά προβλήματα λόγω των πολύ ευαίσθητων πληροφοριών που κατέχονται από τους γιατρούς του ΓΕΣΥ και αφορούν τους ασθενείς. Πρόσφατα υποβλήθηκαν στο Γραφείο της Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων δύο καταγγελίες εναντίον ιατρού του ΓΕΣΥ, για εγγραφή στη λίστα πελατών του, προσώπων...

Continue reading

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

Η κατάχρηση προσωπικών δεδομένων και οι παραβιάσεις των τελευταίων χρόνων έχουν επηρεάσει εκατομμύρια άτομα και οργανισμούς. Εάν διαπιστωθεί ότι ένας οργανισμός παραβίασε είτε εσκεμμένα, λόγω αμελιας είτε με αθώο λάθος τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου, τότε ο οργανισμός αυτός θα μπορούσε να υποστεί  σοβαρούς τραυματισμούς στη φήμη του και αυτό να επηρεάσει την επιχείρησή του αρνητικά.  Από την άλλη πλευρά, το άτομο μπορεί να υποστεί θεμελιώδη βλάβη και το συνταγματικό του δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή μπορεί να υπονομευθεί. Σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό όλοι οι οργανισμοί που χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα ατόμων πρέπει να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του κανονισμού αυτού, διαφορετικά ενδέχεται να  τους επιβληθούν κυρώσεις ύψους έως 20 εκατ. Ευρώ...

Continue reading

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Προϋποθέσεις  Εγγραφής Πλοίου στο Κυπριακό Νηολόγιο. Η Κύπρος ανέκαθεν αποτελούσε  ιδιαίτερα σημαντικό σταθμό στον τομέα της ναυτιλίας και του  διαμετακομιστικού εμπόριου. Σήμερα, έχει εξελιχθεί σε  μια παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη και σε  ένα καθ΄ όλα σύγχρονο, ποιοτικό και ολοκληρωμένο ναυτιλιακό κέντρο , παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον τομέα της ναυτιλίας.   Περεταίρω, τα τελευταία χρόνια,  η ναυτιλιακή πολιτική της Κύπρου εστιάστηκε στη βελτίωση της ναυτικής ασφάλειας, εφαρμόζοντας μια σειρά από αυστηρά και αποτελεσματικά μέτρα.  Η κυπριακή σημαία σήμερα βρίσκεται στην 3η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην 11η παγκόσμια , γεγονότα που καθιστούν την Κύπρο από τα  πιο μεγάλα κέντρα διαχείρισης πλοίων παγκοσμίως.  Κάτωθι...

Continue reading

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ

Η μεταφορά της εταιρικής έδρας πραγματοποιείται όταν το εγγεγραμμένο γραφείο μια εταιρείας παύει να υφίσταται στη χώρα όπου αρχικά συστάθηκε η εταιρεία και μεταφέρεται σε άλλη χώρα νοουμένου ότι προβλέπεται από τους Νόμους και των δύο χωρών. Αλλοδαπές εταιρείες οι οποίες θέλουν να επωφεληθούν από το φορολογικό καθεστώς της Κύπρου,  προβαίνουν σε διαδικασίες μεταφοράς του εγγεγραμμένου γραφείου στη Κύπρο. Η εν λόγω διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς την ανάγκη εκκαθάρισης της εταιρείας και κατ’ επέκταση τη σύσταση καινούργιας εταιρείας. Ως εκ τούτου, η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο της χώρας όπου συστάθηκε και συνεχίζει να υφίσταται με βάσει τους Νόμους της χώρας στην οποία μεταφέρεται....

Continue reading

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πνευματική ιδιοκτησία ή πνευματικά δικαιώματα ονομάζονται τα αποκλειστικά δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών στο έργο τους. Παραχωρούνται από τον νόμο για ορισμένο χρόνο για να απαγορεύσουν σε τρίτους τη χρήση των έργων χωρίς την άδεια του δημιουργού. Ο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμος 59/76 της Κυπριακής Δημοκρατίας, προστατεύει τους Κυπρίους πολίτες για τα έργα τους που δημοσιεύονται οπουδήποτε και τους πολίτες ξένων χωρών για τα έργα τους που δημοσιεύονται στην Κύπρο. Μόνο οι ιδιοκτήτες του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να επαναπαράξουν, μεταφράσουν και προσφέρουν τα έργα τους προς το κοινό. Οποιοσδήποτε παραβιάσει τα δικαιώματά τους υπόκειται σε καταβολή αποζημιώσεων καθώς και σε άλλες ποινές βάσει του Νόμου. Σύμφωνα...

Continue reading

Cyprus Shipping

An ideal destination offering a plethora of opportunities   The history of the Sea and Shipping in Cyprus traces back hundreds of years. Its geographical position at the crossroads of Europe, Asia and Africa as well as its proximity to the Suez canal has historically favored merchant shipping as an important industry for the Aphrodite’s island. Today, Cyprus as Europe’s Eastern Border constitutes a bridge of communication and cooperation between Europe and the countries of the Middle East. The country’s accession to the European Union, in 2004, further boosted the reputation and overall image of the Cyprus flag. The country’s unique geographical location at...

Continue reading

Πρώτη Προσφυγή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΕΔΑΔ για επενδυτικό λογαριασμό

Επενδυτής εναντίον του οποίου καταχωρήθηκε αγωγή από τραπεζικό οργανισμό στην Κύπρο σχετικά με δάνειο για  αγορά μετοχών μέσω επενδυτικού λογαριασμού, την περίοδο του σκανδάλου του χρηματιστηρίου 1999-2000, έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την έφεση του εν λόγω επενδυτή, έτσι αυτός έχει απευθυνθεί τώρα στο ΕΔΑΔ καταγγέλλοντας την Κυπριακή Δημοκρατία για παραβίαση του δικαιώματος περιουσίας του, κάτω από το Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου 1 και για παραβίαση του δικαιώματος του Άρθρου 13 για ύπαρξη αποτελεσματικού ενδίκου μέσου. Τα δικαιώματα αυτά είναι κατοχυρωμένα στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  και έχουν ενσωματωθεί από το 1960 στο Σύνταγμα...

Continue reading