Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.) και Δημόσιες Εγγραφές

Παπαντωνίου & Παπαντωνίου Δ.Ε.Π.Ε. > Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.) και Δημόσιες Εγγραφές

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.) και Δημόσιες Εγγραφές

 

Μια σημαντική πτυχή των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που προσφέρει το δικηγορικό γραφείο Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ είναι η παροχή νομικών συμβουλών σε εταιρίες που επιθυμούν να εγγραφούν στην Νεοαναπτυσσόμενων Εταιριών Αγορά (N.E.A.) H N.E.A. θεωρείται ως ένας Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ). Σύμφωνα με τον “Νόμο που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, τη λειτουργία ρυθμιζόμενων αγορών και άλλα συναφή θέματα” Ν.144(I)/ 2007, το ΠΜΔ λειτουργεί σύμφωνα με τις Κανονιστικές Αποφάσεις που υιοθετούνται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

 

Η αγορά χαρακτηρίζεται ως μη ρυθμιζόμενη και ως εκ τούτου δεν υπάγεται στις διατάξεις των υποχρεωτικών διατάξεων για τις ρυθμιζόμενες αγορές, οι οποίες επιβάλλουν αυστηρές προϋποθέσεις και συνεχείς υποχρεώσεις.

 

Οι μετοχές, εταιρικά ομόλογα και τα παράγωγα αυτών των τίτλων, όπως Δικαιώματα αγοράς μετοχών (warrants), δικαιώματα (rights) και χρεόγραφα, διαπραγματεύονται στην Ν.Ε.Α.

 

Ως μη ρυθμιζόμενη αγορά, η Ν.Ε.Α αποτελεί μια πολύ αξιόλογη επιλογή για τις εταιρίες που επιθυμούν να εγγραφούν σε κάποια χρηματιστηριακή αγορά, προκειμένου να αντλήσουν κεφάλαια και να αποκτήσουν πρόσβαση στην δευτερογενή αγορά. Ένας σημαντικός αριθμός εταιριών έχει εγγραφεί σε αυτή την αγορά από την μέρα δημιουργίας του.

Μια σημαντική πτυχή των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που προσφέρει το δικηγορικό γραφείο Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ είναι η παροχή νομικών συμβουλών σε εταιρίες που επιθυμούν να εγγραφούν στην Νεοαναπτυσσόμενων Εταιριών Αγορά (N.E.A.)

Το δικηγορικό γραφείο Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ είναι εγκεκριμένος Σύμβουλος Εισαγωγής εγκεκριμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑΚ.

Τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνει μια Δημόσια Εταιρία όταν εισάγεται στο Ν.Ε.Α είναι τα ακόλουθα:

 

  • Απλοποιημένα κριτήρια για εισαγωγή
  • Γρήγορες και ευέλικτες διαδικασίες εισαγωγής
  • Χαμηλό κόστος εισαγωγής
  • Νέες ευκαιρίες επένδυσης προς τους επενδυτές
  • Φορολογικά πλεονεκτήματα, λόγω του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος της Κύπρου
  • Δυνατότητα εγγραφής (κάτω από συγκεκριμένα κριτήρια) νεοσυσταθεισών εκδοτών
  • Δυνατότητα της Εταιρίας να  εισαχθεί σε μεταγενέστερο στάδιο στο Χρηματιστηρίο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)

 

Το δικηγορικό γραφείο Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ είναι εγκεκριμένος Σύμβουλος  Εισαγωγής εγκεκριμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑΚ. Ο ρόλος του Σύμβουλου Εισαγωγής είναι συμβουλευτικός προς τους εκδότες αναφορικά με την συμμόρφωση τους με τους κανόνες και κανονισμούς του Ν.Ε.Α.

Ο ρόλος του Σύμβουλου Εισαγωγής περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(Α) Αξιολογεί και παρουσιάζει τον εκδότη στο ΧΑΚ, εξασφαλίζοντας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εισαγωγής.

(Β) Εκπροσωπεί τον εκδότη κατά την διαδικασία εισαγωγής

(Γ) Συμβουλεύει τον εκδότη ως προς την τήρηση των συνεχών του υποχρεώσεων.

 

  • Επιβλέπει και καθοδηγεί τον εκδότη σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς του Ν.Ε.Α ως προς την εκπλήρωση των απαραίτητων κριτηρίων
  • Συμβουλεύει τον εκδότη σχετικά με τις υποχρεώσεις του και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων
  • Εάν ο εκδότης δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, ο διορισμένος σύμβουλος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να καλυφθεί τυχόν αποτυχία, ενημερώνοντας το ΧΑΚ σχετικά με την μορφή της αποτυχίας και τα μέτρα που έχουν παρθεί από τον εκδότη