ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΕΩΝ (DEBT COLLECTION)

Παπαντωνίου & Παπαντωνίου Δ.Ε.Π.Ε. > Δημοσιεύσεις  > ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΕΩΝ (DEBT COLLECTION)

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΕΩΝ (DEBT COLLECTION)

Στις περιπτώσεις όπου φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες αδυνατούν ή αρνούνται να αποπληρώσουν οφειλόμενα προς τρίτους ποσά και/ή χρέη, τότε ο πιστωτής μπορεί να αποταθεί σε Δικηγόρο για να ξεκινήσει διαδικασίες προς είσπραξη των εν λόγω οφειλών.

Εξωδικαστικές Διαπραγματεύσεις:

Στις περιπτώσεις όπου ο οφειλέτης δεν είναι διατεθειμένος και/ή αμελεί να αποπληρώσει το οφειλόμενο χρέος του,  προτού προωθηθεί η υπόθεση στο αρμόδιο Δικαστήριο, συστήνεται να πραγματοποιηθούν προσπάθειες για είσπραξη τους χρέους μέσω εξωδικαστικών διαπραγματεύσεων.

Συγκεκριμένα, ο πιστωτής και/ή ο δικηγόρος του προχωρούν σε επικοινωνία με τον οφειλέτη και στη συνέχεια προχωρούν με σύνταξη και αποστολή προειδοποιητικής επιστολής. Σε περίπτωση αρνητικής ή μη ανταπόκρισης τότε ο πιστωτής μπορεί να προχωρήσει με την λήψη νομικών μέτρων προς ανάκτηση του χρέους. 

Δικαστηριακές διαδικασίες:

Με βάση τους Κανόνες Πολιτικής Δικονομίας, οποιαδήποτε ενέργεια ενώπιον του Δικαστηρίου ξεκινά με την καταχώριση Αγωγής.

Ο οφειλέτης θα πρέπει εντός δέκα ημερών από την καταχώριση της Αγωγής, να μεριμνήσει όπως υποβάλει Σημείωμα Εμφάνισης. Σε περίπτωση όπου ο οφειλέτης δεν υποβάλει Σημείωμα Εμφάνισης εντός του προαναφερθέντος χρονικού περιθωρίου, ο πιστωτής, μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο απόφαση λόγω παράλειψης του οφειλέτη να καταχωρήσει εμφάνιση. Συνήθως, η διαδικασία για έκδοση Απόφασης μπορεί να διαρκέσει μέχρι και δύο μήνες από την ημερομηνία καταχώρισης της Αγωγής.

Στην περίπτωση όπου ο οφειλέτης καταχωρήσει Σημείωμα Εμφάνισης, θα πρέπει επίσης να υποβάλει Έκθεση Υπεράσπισης έναντι στην αξίωση του πιστωτή, καθώς επίσης έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει Ανταπαίτηση (εάν υπάρχει). Μετά από οδηγίες Δικαστηρίου, ορίζεται ημερομηνία για την Ακρόαση όπου οι διάδικοι παρουσιάζουν την υπόθεση τους και το Δικαστήριο εκδίδει την Απόφαση του.

Μέτρα Εκτέλεσης της Απόφασης:

Κατόπιν έκδοσης δικαστικής απόφασης εναντίον του οφειλέτη, και εφόσον ο οφειλέτης δεν συμμορφωθεί με την εν λόγω απόφαση, ο πιστωτής και οι Δικηγόροι του μπορούν να προχωρήσουν με μέτρα εκτέλεσης της απόφασης. 

  • Κατάσχεση κινητής περιουσίας

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά τη εκτέλεση της απόφασης επί κινητής περιουσίας του οφειλέτη ζητώντας την πώλησή της.

  • Κατάσχεση εις χείρας τρίτου

Αυτή η διαδικασία στοχεύει στο να αποκαλυφθεί εάν υπάρχουν χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό ή σε κατοχή τρίτου προσώπου και ζητώντας να καταβληθούν αυτά τα ποσά απευθείας στον πιστωτή για την εξάλειψη του χρέους του οφειλέτη.

  • Αίτηση για εξέταση της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη

Υποβολή αίτησης στο Δικαστήριο και αίτημα εξέτασης της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη ώστε να εκδοθεί διάταγμα να πληρώνει τον πιστωτή το οφειλόμενο ποσό μέσω μηνιαίων δόσεων.

Σε περίπτωση μη πληρωμής των δόσεων αυτών, καταχωρείται αίτηση καταδολίευσης του πιστωτή με κίνδυνο επιβολής επιπλέον χρηματικής ποινής ή και φυλάκισης του οφειλέτη.

  • Πτώχευση

Αν και δεν θεωρείται μέτρο εκτέλεσης, ο κύριος στόχος είναι η πρόκληση του οφειλέτη σε χρεοκοπία, κάτι το οποίο μπορεί να επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στον οφειλέτη, στην οικονομική του δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης κατοχής/ έκδοσης επιταγών και απώλειας της ακίνητης ιδιοκτησίας του.

Για περισσότερες πληροφορίες και/ή διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο μας στη ηλεκτρονική διεύθυνση info@paplaw.com.cy ή στο τηλέφωνο +35722817711. 

Το παρόν άρθρο αποτελεί ενημέρωση και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ως επαγγελματική συμβουλή.

Η κάθε περίπτωση χρήζει διαφορετικής διαχείρισης και ως εκ τούτου σας προτείνουμε να ζητήσετε επαγγελματική συμβουλή. 

Ερμίνα Αντωνιάδου, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΠΑΠΑΝΤΟΝΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.