ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Παπαντωνίου & Παπαντωνίου Δ.Ε.Π.Ε. > Uncategorized  > ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η διαδικασία ιδιωτικού πλειστηριασμού ορίζεται μέσα από τις διατάξεις του μέρους VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965 (9/1965).

Σύμφωνα με το άρθρο 44Γ του νόμου αυτού η διαδικασία πλειστηριασμού δύναται να ακυρωθεί, μεταξύ άλλων, εάν το Πιστωτικό Ίδρυμα αρνήθηκε να προσέλθει και/ή δεν προσήλθε ως όφειλε, σε διαδικασία αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Μέρους VIA του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου.

ΜΕΡΟΣ VIA του Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965 (9/1965)

Το μέρος VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965 (9/1965) δίδει το δικαίωμα στον Ενυπόθηκο δανειστή να προχωρήσει με πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου χωρίς να κατέχει προς τούτο σχετικό Διάταγμα ή Απόφαση Δικαστηρίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 44Β του σχετικού νόμου, ο ενυπόθηκος Δανειστής δύναται σε περίπτωση υπερημερίας, η οποία αφορά σε περίοδο όχι μικρότερη των εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημερομηνία που το ενυπόθηκο χρέος καθίσταται πληρωτέο, να προχωρήσει με την διαδικασία που προβλέπεται στο Μέρος VIA.

Περαιτέρω, όταν ο ενυπόθηκος δανειστής είναι πιστωτικό ίδρυμα, αποστέλλει προς τον ενυπόθηκο οφειλέτη ή προς οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, ειδοποίηση ως προς την παρατηρηθείσα  υπερημερία ή απαίτηση για πληρωμή του ενυπόθηκου χρέους, η οποία  συνοδεύεται από την ειδοποίηση που αναφέρεται στον Τύπο «Θ» του Δεύτερου Παραρτήματος του νόμου.

Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 44Γ του σχετικού νόμου,  ο ενυπόθηκος οφειλέτης επιδίδει στον ενυπόθηκο οφειλέτη και σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, έγγραφη ειδοποίηση κατά τον Τύπο «Ι» του Δεύτερου Παραρτήματος, συνοδευόμενη από κατάσταση λογαριασμού του οφειλόμενου ενυπόθηκου χρέους, των τόκων και όλων των εξόδων για την είσπραξή του καλώντας τον όπως εξοφλήσει το ποσό, σύμφωνα με την επιδοθείσα κατάσταση λογαριασμού, τάσσοντας σε αυτόν προθεσμία όχι μικρότερη των σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης προς εξόφληση του οφειλόμενου ποσού.

Σε περίπτωση που ο ενυπόθηκος οφειλέτης ή οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της ειδοποίησης  κατά τον τύπο «Ι», ο ενυπόθηκος δανειστής δύναται να επιδώσει στον ενυπόθηκο οφειλέτη και σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, δεύτερη έγγραφη ειδοποίηση, στην οποία να αναφέρεται ότι το ενυπόθηκο ακίνητο πρόκειται να πωληθεί με   πλειστηριασμό. Η δεύτερη έγγραφη ειδοποίηση επιδίδεται κατά τον Τύπο «IΑ» του Δευτέρου Παραρτήματος, εντός περιόδου όχι μικρότερης των τριάντα (30) ημερών από την καθορισμένη ημέρα και ώρα πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου.

Ακολούθως το άρθρο 44Γ στην παράγραφο 3 αναφέρει τα ακόλουθα :

«..(3) Ο ενυπόθηκος οφειλέτης καθώς και οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος δύναται, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης, σύμφωνα με το εδάφιο (2) να καταχωρίσει έφεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο για παραμερισμό της ειδοποίησης της σκοπούμενης πώλησης μόνο, για τους ακόλουθους λόγους:

(α) Η επιδοθείσα ειδοποίηση δεν πληροί τις απαιτούμενες κατά τον προβλεπόμενο τύπο και περιεχόμενο, προϋποθέσεις˙

(β) η ειδοποίηση δεν έχει δεόντως επιδοθεί˙

(γ) η ειδοποίηση έχει αποσταλεί πριν τη λήξη της προθεσμίας για καταβολή της πληρωμής προς τον ενυπόθηκο δανειστή˙

(δ) έχει εκδοθεί παρεμπίπτον απαγορευτικό διάταγμα υπέρ του ενυπόθηκου οφειλέτη σύμφωνα με το άρθρο 32 του περί Δικαστηρίων Νόμου˙

(ε) ο  ενυπόθηκος  δανειστής στην περίπτωση που είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα ή αγοραστής κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, εφεξής καλούμενος «αγοραστής», αρνήθηκε να προσέλθει και/ή δεν προσήλθε ως όφειλε, σε διαδικασία αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Μέρους VIA του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου ή τέτοια διαδικασία εκκρεμεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2019:..»

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι, ενώ ο νόμος δίδει το δικαίωμα στο ενυπόθηκο οφειλέτη να καταχωρήσει Έφεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο εντός 45 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης κατά τον Τύπο «ΙΑ», εντούτοις απαιτεί ως ελάχιστη περίοδο -από την επίδοση της Ειδοποίησης και μέχρι την μέρα του πλειστηριασμού – την περίοδο των 30 ημερών.

Ως εκ τούτου καταλήγουμε στο οξύμωρο σχήμα, ενώ ο ενυπόθηκος οφειλέτης δύναται να καταχωρήσει Έφεση εντός της προθεσμίας που του δίνεται από τον νόμο -ήτοι εντός 45 ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης- , η δια πλειστηριασμού πώληση του ακινήτου να διενεργηθεί πριν την λήξη της προθεσμίας αυτής- ήτοι εντός 30 ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης.

ΜΕΡΟΣ VIA του Περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου.

Όσον αφορά την διαδικασία αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων, αυτή ορίζεται μέσα από τις διατάξεις του Μέρους VIA του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου.

Οι διατάξεις του μέρους VIA εφαρμόζονται σε πιστωτικές διευκολύνσεις μέχρι του ποσού  των €350.000 που ως εξασφάλιση έχουν Υποθήκη κύρια κατοικία καθώς και σε περιπτώσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης μέχρι του ποσού των  € 350.000 για ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία ή ως επαγγελματική στέγη.

Οι Διατάξεις δεν εφαρμόζονται όταν υπάρχει Δικαστική Απόφαση ή βρίσκεται σε εξέλιξη Δικαστική διαδικασία, φανερώνοντας έτσι την βούληση του νομοθέτη αφενός να μην επέμβει στο δικαστικό έργο, και αφετέρου να τονίσει ότι η Δικαστική Διαδικασία αποτελεί την ισχυρότερη μορφή προστασίας των δικαιωμάτων των συμβαλλόμενων.

Περαιτέρω οι διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου. Ως εκ τούτου οι καταναλωτές καλούνται όπως προχωρούν έγκαιρα σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης με τα Τραπεζικά Ιδρύματα ώστε να αποφύγουν την εκποίηση της περιουσίας τους.

Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις του μέρους VIA του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, ο χρεώστης δύναται να υπόβάλει Αίτηση στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο ώστε αυτός να διορίσει διαμεσολαβητή.

Η Αίτηση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει την ημερομηνία κατά την οποία υπήρξε η πρώτη επαφή μεταξύ χρεώστη και ΑΠΙ, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία αναδιάρθρωσης των πιστωτικών διευκολύνσεων, τους λόγους για τους οποίους κρίνει απαραίτητο το διορισμό διαμεσολαβητή καθώς και στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν την πιστωτική διευκόλυνση.

Η διαδικασία είναι αρκετά σύντομη και περιλαμβάνει σύντομες και συγκεκριμένες προθεσμίες για το κάθε διάβημα.

Ειδικότερα,  εντός 3 ημερών ,από την υποβολή της Αίτησης, ο Επίτροπος διορίζει διαμεσολαβητή και ενημερώνει τον χρεώστη και το ΑΠΙ. Εντός περαιτέρω 5 ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης το ΑΠΙ διευθετεί συνάντηση. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υποβολή πρότασης από ΑΠΙ.

Η όλη διαδικασία ,από τον διορισμό του διαμεσολαβητή μέχρι την υποβολή πρότασης από το ΑΠΙ, δεν δύναται να υπερβαίνει τον ένα μήνα, με δικαίωμα παράτασης ακόμη 1 μήνα εάν συντρέχει σοβαρός λόγος.

Η διαδικασία αναδιάρθρωσης μέσω του Χρηματοοικονομικού επιτρόπου δεν αποτελεί την μοναδική προστασία του καταναλωτή. Υπάρχουν πληθώρα διαβημάτων, τόσο δικαστικών όσο και εξωδικαστικών που μπορούν να εφαρμοστούν.

Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να απευθύνονται σε ειδικούς ώστε να λάβουν νομική συμβουλή έγκαιρα και πριν την έναρξη της διαδικασία πλειστηριασμού, ώστε να μπορούν να διαφυλάξουν τα δικαιώματα τους όσο το δυνατόν καλύτερα.

Για περισσότερες πληροφορίες και/ή διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο μας στη ηλεκτρονική διεύθυνση info@paplaw.com.cy ή στο τηλέφωνο +35722817711. 

Το παρόν άρθρο αποτελεί ενημέρωση και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ως επαγγελματική συμβουλή.

Η κάθε περίπτωση χρήζει διαφορετικής διαχείρισης και ως εκ τούτου σας προτείνουμε να ζητήσετε επαγγελματική συμβουλή. 

Χριστιάνα Χριστοδούλου, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.