Διαιτησία

Το γραφείο μας παρέχει βοήθεια, συμβουλές και εκπροσώπηση τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο ιδιαίτερα σε θέματα Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας.

Διαιτησία

 

Η Διαιτησία είναι η διαδικασία με την οποία οι διάδικοι υποβάλλουν τις διαφορές τους στην κρίση ενός αμερόληπτου προσώπου ή ομάδας διορίζονται με κοινή συμφωνία ή νομοθετική διάταξη.

 

Το γραφείο μας παρέχει βοήθεια, συμβουλές και εκπροσώπηση τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο ιδιαίτερα σε θέματα Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας, συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων που επιλύονται σύμφωνα με τους κανονισμούς του ICC.

Τομέας Διεθνούς Διαιτησίας

 

Η διεθνής διαιτησία αποτελεί το συνήθη μηχανισμό επίλυσης διαφορών, για την τελεσίδικη επίλυση πολύπλοκων συμβατικών, εμπορικών, και επενδυτικών διαφορών. Επιλέγεται από τα διάδικα μέρη για να επιλύσουν τις διαφορές τους για αρκετούς λόγους. Κυρίως επειδή διασφαλίζεται η εκτέλεση της διαιτητικής απόφασης στις χώρες μέλη της Συνθήκης της Νέας Υόρκης και της Συνθήκης της Ουάσιγκτον, επειδή διασφαλίζεται η ουδετερότητα, η ευελιξία στη διαδικασία, η εμπιστευτικότητα, και η τεχνική κατάρτιση και εμπειρία των διαιτητών για την κάθε ξεχωριστή διαφορά. Ο Κυπριακός Νόμος για τη διεθνή διαιτησία, στηρίζεται ουσιωδώς στο νόμο πλαίσιο διεθνούς διαιτησίας της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπόριο (UNCITRAL Model Law), συνεπώς το κυπριακό δίκαιο αποτελεί μια ελκυστική επιλογή δικαίου για να διέπει τη διεθνή διαιτησία.

 

Το δικηγορικό γραφείο Παπαντωνίου και Παπαντωνίου ΔΕΠΕ παρέχει συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες για επίλυση διαφορών με διαιτησία μεταξύ επενδυτών-κράτους, διεθνών εμπορικών διαφορών κάθε κλίμακας σε ένα ευρύ πλαίσιο τομέων, τόσο σε ad hoc διαιτησίες, όσο και σε διαιτησίες που διέπονται από τους κανόνες του επιλεγόμενου κέντρου διαιτησίας όπως LCIA, ICC, και ICSID. Το δικηγορικό γραφείο Παπαντωνίου και Παπαντωνίου ΔΕΠΕ παρέχει συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επίλυσης της διαφοράς με διεθνή διαιτησία, από τη σύναψη της συμβατικής ρήτρας για επίλυση της διαφοράς με διαιτησία (arbitration clause), την επιλογή των διαιτητών μέχρι την τελική εκτέλεση της διαιτητικής απόφασης στην Κύπρο και σε όποια δικαιοδοσία απαιτείται.

Το δικηγορικό γραφείο Παπαντωνίου και Παπαντωνίου ΔΕΠΕ παρέχει συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επίλυσης της διαφοράς με διεθνή διαιτησία.