Εμπιστεύματα και Διεθνή Εμπιστεύματα

Παπαντωνίου & Παπαντωνίου Δ.Ε.Π.Ε. > Εμπιστεύματα και Διεθνή Εμπιστεύματα

Εμπιστεύματα και Διεθνή Εμπιστεύματα

 

Το δικηγορικό γραφείο Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ προσφέρει καινοτόμες λύσεις για την όσον το δυνατό καλύτερη κάλυψη των συμφερόντων των πελατών, περιλαμβάνοντας την δόμηση και προετοιμασία διαθηκών, συμβολαιογραφικές πράξεις, εμπιστεύματα, διεθνές φορολογικό προγραμματισμό, ενσωμάτωση των εμπιστευμάτων στην εταιρική δομή μέσω άλλων νομικών και εταιρικών οχημάτων.

 

Είναι αποδεδειγμένο ότι η χρήση Εμπιστευμάτων ως μέσα για διάφορες δραστηριότητες έχει πολλά νομικά και οικονομικά οφέλη. Ο νέος νόμος για την τροποποίηση του Κυπριακού περί Διεθνές Δικαίου Εμπιστευμάτων Νόμος (Ν.20(Ι) / 2012) έχει ψηφιστεί και βρίσκεται σε ισχύ από τις 23 Μαρτίου 2012. Το Διεθνές Εμπιτευματικό Δίκαιο ενισχύει τη θέση της Κυπριακής δημοκρατίας ως μιας από τις ελκυστικότερες σε όλο τον κόσμο όσον αφορά τη δημιουργία και λειτουργία ενός Διεθνούς Εμπιστεύματος.

Το Διεθνές Εμπιτευματικό Δίκαιο ενισχύει τη θέση της Κυπριακής δημοκρατίας ως μιας από τις ελκυστικότερες σε όλο τον κόσμο όσον αφορά τη δημιουργία και λειτουργία ενός Διεθνούς Εμπιστεύματος.

Ο νέος νόμος διατηρεί το υπάρχον ελκυστικό Κυπριακό Διεθνές Εμπιστευτικό Δίκαιο και εισαγάγει πολλά νέα χαρακτηριστικά.

Ο νέος νόμος διατηρεί το υπάρχον ελκυστικό Κυπριακό Διεθνές Εμπιστευτικό Δίκαιο και εισαγάγει πολλά νέα χαρακτηριστικά. Τα πιο σημαντικά νέα χαρακτηριστικά συνοψίζονται κατωτέρω :

 

 1. Ο Ιδρυτής και οι Δικαιούχοι ή οποιοσδήποτε από αυτούς, κάτοχος ενός Κυπριακού Διεθνές Εμπιστεύματος (ΚΔΕ) μπορεί να γίνει κάτοικος Κύπρου
 2. Όλα τα ερωτήματα σχετικά με τα ΚΔΕ θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο και τα Κυπριακά Δικαστήρια θα έχουν δικαιοδοσία
 3. Το αξίωμα του Ιδρυτή διατηρεί τις εξουσίες του και έχει κατά πολύ διευρυνθεί και κωδικοποιηθεί στον νέο Νόμο. Ο Ιδρυτής ενός ΚΔΕ μπορεί να διατηρήσει ή να κατοχυρώσει στον προστάτη ή εφαρμοστή των ΚΔΕ ένα ευρύ φάσμα εξουσιών, όπως την ανάκληση ή τροποποποίηση του ΚΔΕ, διανομή, πώληση, διάθεση ή μεταφορά της εμπιστευμένης περιουσίας ή και ακόμη ανάκληση. Αυτές και άλλες εξουσίες προβλέπονται στον νέο Νόμο, επιτρέποντας στον Ιδρυτή (ή τον προστάτη του ΚΔΕ) να εξασκήσει μεγαλύτερο βαθμό ελέγχου επί της διοίκησης του ΚΔΕ.
 4. Ακίνητα που βρίσκονται στην Κύπρο μπορεί να είναι αντικείμενο του ΚΔΕ.
 5. Ο νέος Νόμος ισχύει για νέα και υφιστάμενα ΚΔΕ.

 

Τύποι Κυπριακών Εμπιστευμάτων

 

 • Διακριτικό Εμπίστευμα
  Παρέχει την ευχέρεια στους διαχειριστές να ασκούν τη δική τους κρίση ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι δικαιούχοι θα μπορέσουν να επωφεληθούν
 • Σταθερό Εμπίστευμα
  Οι διαχειριστές δεν έχουν εξουσία εκτιμήσεως όσον αφορά τη διανομή των εμπιστευμένων κεφαλαίων στους δικαιούχους Κάτω από ένα τέτοιο εμπίστευμα οι διαχειριστές κατευθύνονται όπως διανέμουν του εισόδημα σε ένα συγκεκριμένο άτομο για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο και από εκεί το κεφάλαιο του εμπιστεύματος στον υποδειγμένο δικαιούχο.
 • Προστατευτικό Εμπίστευμα
  Αυτό το εμπίστευμα είναι κατάλληλο όταν ο δικαιούχος αποκτά ένα σοβαρό ενδιαφέρον που μπορεί να γίνει διακριτικό για ορισμένα γεγονότα, όπως η πτώχευση του δικαιούχου.
 • Εμπορικό Εμπίστευμα
  Ο διαχειριστής είναι συνήθως μια εταιρία περιορισμένης ευθύνης, η οποία έχει την εξουσία να ασκεί την οικονομική της δραστηριότητα και οι υπάλληλοι της να διαχειρίζονται την επιχείρηση.

Γιατί να επιλέξετε την Κύπρο:

 

Ο Κυπριακός Διεθνής Εμπιστευμάτων Νόμος (Ν. 20 (Ι) / 2012) ενισχύει τη θέση της Κύπρου ως μια από τις πιο ελκυστικές χώρες σε όλο τον κόσμο για την δημιουργία και λειτουργία ενός Διεθνούς Εμπιστεύματος.

 

Κυπριακά Διεθνής Εμπιστεύματα και φορολογικά πλεονεκτήματα:

 

Τα Κυπριακά Διεθνή Εμπιστεύματα απολαμβάνουν πολύ σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα, που παρέχουν σημαντικές δυνατότητες φορολογικού σχεδιασμού για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι ακόλουθες είναι οι πιθανές φορολογικές περιοριστικές επιλογές:

 

 • Έσοδα
  Όλα τα έσοδα διαπραγματεύσιμα ή όχι ενός Διεθνούς Εμπιστεύματος, δεν είναι φορολογητέα στην Κύπρο.
 • Μερίσματα
  Τα μερίσματα, τόκοι ή άλλα έσοδα που λαμβάνονται από ένα Διεθνή Εμπίστευμα  από μια κυπριακή εταιρία δεν είναι φορολογούμενα ούτε υπόκειται σε παρακράτηση φόρου.
 • Κεφαλαιουχικά Κέρδη
  Κέρδη από την πώληση των περιουσιακών στοιχείων του Διεθνούς Εμπιστεύματος δεν υπόκεινται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών στην Κύπρο.
 • Υποχρέωση Υποστατικού
  Δεν θα υπάρξει φόρος κληρονομιάς στην Κύπρο κατά τη διάρκεια ενός Κυπριακού Διεθνούς Εμπιστεύματος για σκοπούς σχεδιασμού υποστατικού.

 

Τα Εμπιστεύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ιδιώτες με σκοπό την προστασία των περιουσιακών τους στοιχείων, για σκοπούς κληρονομιάς ή από τους εργοδότες για τη δημιουργία επαγγελματικών σχεδίων εμπιστεύματος προς όφελος των υπαλλήλων τους.

 

Τα Κυπριακά Διεθνή Εμπιστεύματα είναι διαθέσιμα: 

 

Για ιδιώτη που θέλει να εκτρέψει το εισόδημά του σε ένα διακριτικό εμπίστευμα

 

Για ιδιώτη που θέλει να εκτρέψει τα προσωπικά περιουσιακά του στοιχεία

 

Για ιδιώτη που επιθυμεί να διατηρήσει την κυριότητα της εταιρείας του, ανώνυμα και εμπιστευτικά.

Τα Κυπριακά Διεθνή Εμπιστεύματα απολαμβάνουν πολύ σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα, που παρέχουν σημαντικές δυνατότητες φορολογικού σχεδιασμού για τα ενδιαφερόμενα μέρη.