ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ (TRΑDEMARK)

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ (TRΑDEMARK)

Η σημαντικότητα των εμπορικών σημάτων τόσο από εμπορικής όσο και από νομικής άποψης έχει αναμφίβολα καταστεί στις εποχές μας αναπόσπαστο κομμάτι για την επιβίωση μιας επιχείρησης. Λόγω του σκληρού ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων αλλά και της επιτακτικής ανάγκης για προστασία του εμπορικού σήματος μιας επιχείρησης από εκμετάλλευση από τρίτους είναι ιδιαίτερα σημαντικό όπως γίνει η κατοχύρωση του σήματος ως εμπορικό σήμα. 

Επομένως, όπου το δικαίωμα της αποκλειστικής του χρήσης εξασφαλίζεται από το δικαιούχο, έχει ως αποτέλεσμα την διάκριση του προϊόντος ή της επιχείρησης από τον καταναλωτή και αποτελεί ένα πολύτιμο σύμμαχο κάθε επιχείρησης έτσι ώστε να χρησιμοποιείται για την άσκηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. 

Η σημαντικότητα των εμπορικών σημάτων αναγνωρίζεται από τις αρμόδιες αρχές στη Κύπρο και ως εκ τούτου έχουν προχωρήσει σε διαβήματα για την αντικατάσταση της υφιστάμενης νομοθεσίας. 

Τι είναι το εμπορικό σήμα;

Εμπορικό σήμα, σημαίνει σήμα το οποίο συνιστάται από σημεία που μπορούν να παραστούν γραφικά. Μπορεί να περιλαμβάνει λέξεις, απεικονίσεις, γράμματα, αριθμούς, σχήμα προϊόντος, ήχους ή και συνδυασμούς αυτών τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την διάκριση εμπορευμάτων ή υπηρεσιών από άλλες αντίστοιχες επιχειρήσεις. 

Πως μπορείτε να προστατέψετε το εμπορικό σας σήμα;

Το Εμπορικό σας σήμα μπορεί να προστατευτεί με την εγγραφή του στο μητρώο εμπορικών σημάτων του Εφόρου Εταιρειών. Η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος παρέχει στο δικαιούχο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης του όπως στα προϊόντα, σε κάθε έντυπο υλικό, συσκευασίες, διαφημίσεις και ενδεχομένως το δικαίωμα έναντι τρίτων  για τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση από τρίτους.

Τα οφέλη που παρέχει ένα εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα περιορίζονται στην επικράτεια οπού αυτό είναι εγγεγραμμένο.

Διαδικασία

Η διαδικασία κατοχύρωσης εμπορικού σήματος προϋποθέτει συμπλήρωση και υποβολή αίτησης στον Έφορο Εταιρειών από εξουσιοδοτημένο δικηγόρο. Στη συνέχεια εξετάζεται από τους αρμόδιους λειτουργούς το εφόρου εταιρειών οι οποίοι παρέχουν και σχετική ενημέρωση ως προς το στάδιο εξέτασης του εμπορικού σήματος.

Κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον Έφορο Εταιρειών δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερία της Δημοκρατίας όπου εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση μπορεί να καταχωρηθεί 

Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τα οποία κατατίθεται αίτηση εγγραφής εμπορικού σήματος ταξινομούνται σε διάφορες κλάσεις (κατηγορίες). Για κάθε κλάση παρέχεται μια περιγραφή η οποία αναλύει ενδεικτικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτει. 

Περαιτέρω, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα δικαιώματα επί ενός εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος ενδέχεται να πωληθούν, εκμισθωθούν, να παραχωρηθούν με άδεια χρήσης, ή να τύχουν άλλης εμπορικής εκμετάλλευσης έναντι χρηματικής αμοιβής. 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.

Το Δικηγορικό μας Γραφείο μέσω τις πολύχρονής του εμπειρίας σε συνεργασίες με επιχειρήσεις και εταιρείες μπορεί να σας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς την διασφάλιση και προστασία των δικαιωμάτων σας και μπορεί να αναλάβει εξολοκλήρου τη διαδικασία εγγραφής και ανανέωσης εμπορικού σήματος τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό ακόμα και διεθνές επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες και/ή διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο μας στη ηλεκτρονική διεύθυνση info@paplaw.com.cy ή στο τηλέφωνο +35722817711. 

Το παρόν άρθρο αποτελεί ενημέρωση και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ως επαγγελματική συμβουλή.

Η κάθε περίπτωση χρήζει διαφορετικής διαχείρισης και ως εκ τούτου σας προτείνουμε να ζητήσετε επαγγελματική συμβουλή.