Φορολογικό και Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο

Παπαντωνίου & Παπαντωνίου Δ.Ε.Π.Ε. > Φορολογικό και Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο

Φορολογικό και Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο

 

Η Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ διατελεί σημαντικό έργο στην παροχή υπηρεσιών Φορολογικού Δικαίου. Το γραφείο δίνει νομικές συμβουλές σε όλα τα πεδία του φορολογικού δικαίου όπως Εταιρικός Φόρος, Φόρος Εισοδήματος, Φόρος Ακίνητης Περιουσίας, Εμπιστεύματα και άλλα. Επίσης, το γραφείο παρέχει υπηρεσίες και συμβουλές για Διεθνή Φορολογικό Σχεδιασμό, υποδεικνύοντας στους πελάτες να χρησιμοποιούν μια οικονομικά αποδοτική φορολογική δομή μέσω Κυπριακής Εταιρίας και δημιουργίας Διεθνών Επιστευμάτων.

 

Με την επικύρωση της νέας φορολογικής νομοθεσίας το 2003 (η οποία στοχεύει την εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τον κώδικα δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και την κατάργηση του υπεράκτιου καθεστώτος, η Κύπρος έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα απλοποιημένο, λειτουργικό και διαφανές φορολογικό σύστημα, το οποίο έχει εγκριθεί πλήρως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΟΣΑ. Ως εκ τούτου, η Κύπρος έχει δημιουργήσει ένα σταθερό και ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα, με ευνοϊκό αποδοτικό κατεστημένο φορολογικού σχεδιασμού για Εταιρείες εντός αλλά και εκτός ΕΕ. Επομένως το Κυπριακό φορολογικό καθεστώς θεωρείται αρκετά αξιοσέβαστο εντός της ΕΕ χωρίς να χαρακτηρίζεται ως φορολογικός παράδεισος (tax haven).

 

Βάσει των πιο πάνω, μια κυπριακή ιθύνουσα (holding) εταιρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού, με τη χρήση των φορολογικών κινήτρων και τις Συνθήκες για την αποφυγή διπλής φορολογίας (Double Tax Treaty). Επίσης μια Κυπριακή Ιθύνουσα Εταιρία μπορεί να ενεργεί ως επενδυτικό όχημα μέσω διαφόρων ειδών εταιριών, όπως εταιρίες ιθυνουσών, οικονομικές εταιρίες, εταιρίες δικαιωμάτων και εταιρίες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Η Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ διατελεί σημαντικό έργο στην παροχή υπηρεσιών Φορολογικού Δικαίου. Το γραφείο δίνει νομικές συμβουλές σε όλα τα πεδία του φορολογικού δικαίου όπως Εταιρικός Φόρος, Φόρος Εισοδήματος, Φόρος Ακίνητης Περιουσίας, Εμπιστεύματα και άλλα.

Η Κύπρος εντός ΕΕ έχει υπογράψει το μεγαλύτερο αριθμό Συνθηκών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με άλλες χώρες. Ο κύριος σκοπός των ΣΔΦ είναι η αποφυγή διπλής φορολογίας στο εισόδημα που κερδίζεται σε οποιανδήποτε από τις δύο συμβαλλόμενες χώρες.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της φορολογικής μεταρρύθμισης και τα φορολογικά πλεονεκτήματα για τον σχηματισμό μίας Κυπριακής Εταιρίας είναι οι εξής:

 

  • Το φορολογητέο εισόδημα του συνόλου των κυπριακών εταιρειών φορολογείται με συντελεστή 12,5%.
  • Τα έσοδα από μερίσματα από το εξωτερικό προς την Κύπρο είναι πλήρως απαλλαγμένα από τον εταιρικό φόρο, νοουμένου ότι η άμεση συμμετοχή είναι τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στο εξωτερικό. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει εάν η εταιρεία που καταβάλλει τα μερίσματα εμπλέκεται σε περισσότερο από πενήντα τοις εκατό (50%) των δραστηριοτήτων της στην παραγωγή εισοδήματος από επενδύσεις και ο εξωτερικός φορολογικός συντελεστής στο εισόδημα της εταιρίας που καταβάλλει τα μερίσματα είναι ουσιαστικά χαμηλότερος από την Κύπρο.
  • Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου για την πληρωμή των μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων από την Κύπρος προς τους μη κύπριους κατοίκους.
  • Συγχωνεύσεις, εξαγορές και άλλες αναδιοργανώσεις μπορούν να λάβουν χώρα μέσα σε ομάδες χωρίς φορολογική συνέπεια
  • Τα έσοδα από μερίσματα και κέρδη από την πώληση τίτλων απαλλάσσονται από τον φόρο εταιριών.
  • Με 2 εξαιρέσεις, τα κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό απαλλάσσονται από τον φόρο εταιριών
  • Δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί στη μεταφορά φορολογικών ζημιών

 

Συνθήκες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Double Tax Treaties)

 

Η Κύπρος έχει υπογράψει πέραν των 60 Συνθηκών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με άλλες χώρες. Ο κύριος σκοπός των ΣΔΦ είναι η αποφυγή διπλής φορολογίας στο εισόδημα που κερδίζεται σε οποιανδήποτε από τις δύο συμβαλλόμενες χώρες. Η ύπαρξη αυτών των συνθηκών σε συνδυασμό με το χαμηλό φόρο που καταβάλλεται από τις κυπριακές εταιρίες, προσφέρει τις δυνατότητες για ένα οικονομικά αποδοτικό φορολογικό προγραμματισμό.

 

Η επίδραση των ΣΔΦ γίνεται επωφελής μέσω των προστατευτικών διατάξεων της νομοθεσίας βάσει των οποίων καθορίζει τη φορολογική πίστωση έναντι του καταβλητέου φόρου που πρέπει να πληρωθεί προς το συμβαλλόμενο κράτος. Οι ΣΔΦ περιλαμβάνουν ακόμα διατάξεις σχετικά με τη μείωση των παρακρατουμένων φόρων για τα μερίσματα, τους τόκους και τα δικαιώματα.