ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

Παπαντωνίου & Παπαντωνίου Δ.Ε.Π.Ε. > Δημοσιεύσεις  > ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

Η κατάχρηση προσωπικών δεδομένων και οι παραβιάσεις των τελευταίων χρόνων έχουν επηρεάσει εκατομμύρια άτομα και οργανισμούς. Εάν διαπιστωθεί ότι ένας οργανισμός παραβίασε είτε εσκεμμένα, λόγω αμελιας είτε με αθώο λάθος τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου, τότε ο οργανισμός αυτός θα μπορούσε να υποστεί  σοβαρούς τραυματισμούς στη φήμη του και αυτό να επηρεάσει την επιχείρησή του αρνητικά.  Από την άλλη πλευρά, το άτομο μπορεί να υποστεί θεμελιώδη βλάβη και το συνταγματικό του δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή μπορεί να υπονομευθεί.

Σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό όλοι οι οργανισμοί που χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα ατόμων πρέπει να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του κανονισμού αυτού, διαφορετικά ενδέχεται να  τους επιβληθούν κυρώσεις ύψους έως 20 εκατ. Ευρώ ή 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών τους  για το προηγούμενο οικονομικό έτος. Δεδομένου ότι πρόκειται για κανονισμό της ΕΕ, αυτός εφαρμόζεται απευθείας χωρίς τα κράτη μέλη να έχουν διακριτική ευχέρεια στον τρόπο εφαρμογής του, είναι δεσμευτικός και εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη χωρίς να χρειάζεται να θεσπιστεί εθνική νομοθεσία.

Ο νέος κανονισμός αποτελεί ορόσημο και αποτελεί πρόκληση για τους οργανισμούς που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, διότι θα πρέπει να επανεξετάσουν τα τρέχοντα Προγράμματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, να εντοπίσουν τα κενά και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να συμμορφωθούν με το GDPR.

Οι οργανισμοί πρέπει να εφαρμόσουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, να εφαρμόσουν τις κατάλληλες συμφωνίες, διαδικασίες και πολιτικές του συστήματος, καθώς και την τεκμηρίωση που απαιτείται για να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους με το GDPR, καθώς και να διασφαλίσουν ότι το προσωπικό τους κατανοεί τις υποχρεώσεις  που πηγάζουν απο την εφαρμογή του GDPR.

Πού εφαρμόζεται ο κανονισμός GDPR;

Ο κανονισμός GDPR εφαρμόζεται σε φυσικά πρόσωπα, εταιρείες ή οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου που συλλέγουν, επεξεργάζονται, καταχωρούν, οργανώνουν, αποθηκεύουν, διανέμουν «προσωπικά δεδομένα» σχετικά με φυσικά πρόσωπα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε η επεξεργασία πραγματοποιείται εντός την Ευρωπαϊκή Ένωσης ή εκτός από αυτή.  Σε περίπτωση που η επεξεργασία πραγματοποιείται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κανονισμός εφαρμόζεται όταν οι δραστηριότητες επεξεργασίας αφορούν την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των ατόμων, μόνο στο βαθμό που η συμπεριφορά αυτή λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενωση.

Τι είναι τα “προσωπικά δεδομένα”;

Τα “προσωπικά δεδομένα” περιλαμβάνουν κάθε πληροφορία που αφορά φυσικό πρόσωπο (το “πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα”), μέσω του οποίου η ταυτότητα του προσώπου αυτού μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν το όνομα, τον αριθμό ταυτότητας, τα δεδομένα διαμονής και θέσης, την ηλεκτρονική ταυτότητα ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που σχετίζονται με τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

Δικαιώματα του “προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα”

Τα υποκείμενα των δεδομένων θεωρούνται τα άτομα που τα δεδομένα τους τυγχάνουν επεξεργασίας από τρίτους. Ο κανονισμός GDPR προσφέρει μια ποικιλία δικαιωμάτων για τα άτομα αυτά τα οποία αποσκοπούν  στην προστασία των προσωπικων τους δεδομένων.  Τα ενισχυμένα αυτά δικαιώματα παρέχουν στους πολίτες περισσότερο έλεγχο στα προσωπικά τους δεδομένα μέσω του δικαιώματος ανάκλησης της συναίνεσης του συγκεκριμένου προσώπου (όταν αυτή παρέχεται), ευκολότερη πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής, δικαίωμα να ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων από ένα γιατρό σε άλλο καθώς και δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων αυτών.

Υποχρεώσεις των “Επεξεργαστών Προσοπικών Δεδομένων”

Το GDPR θέτει μια σειρά περιορισμών και νέων υποχρεώσεων στις επιχειρήσεις όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθ ‘όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, από τη συλλογή τους μέχρι την καταστροφή τους, τη δυνατότητα μεταφοράς τους σε άλλες χώρες, την προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων, την ακεραιότητα, την διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων και των ενεργειών γνωστοποίησης που πρέπει να επιδιώξει η επιχείρηση σε περίπτωση παραβίασης. Το GDPR ορίζει επίσης την υποχρέωση των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων να παρέχουν διαφανείς, πλήρεις και εύκολα προσιτές πληροφορίες από τα «υποκείμενα των δεδομένων» όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Διορισμός ενός υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

Για τις εταιρείες και τις δημόσιες αρχές που εκτελούν πράξεις επεξεργασίας δεδομένων, το GDPR καθιερώνει την υποχρέωση να διορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σε τρεις περιπτώσεις:

– όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται από δημόσια αρχή ή δημόσιο φορέα (ανεξάρτητα από τον τύπο των δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας),

– όταν οι κύριες δραστηριότητες του υπεύθυνου επεξεργασίας  συνίστανται σε εργασίες επεξεργασίας που, λόγω της φύσης τους, του πεδίου εφαρμογής ή / και των σκοπών τους, απαιτούν τακτική και συστηματική παρακολούθηση των υποκειμένων των δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα, ή, και

– όταν οι βασικές δραστηριότητες του υπεύθυνου επεξεργασίας συνιστούν   επεξεργασία ευρείας κλίμακας ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή δεδομένων σχετικά με ποινικές καταδίκες και αξιόποινες πράξεις.

Πως μπορεί να βοηθήσει το Δικηγορικό Γραφείο Παπαντωνίου & Παπαντωνίου Δ.Ε.Π.Ε.

Κάθε οργανισμός και κάθε κλάδος της βιομηχανίας είναι διαφορετικός.

Είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε συμμόρφωση με το GDPR προσφέροντας ένα προσαρμοσμένο σχέδιο για την επιχείρησή σας. Συνεργαζόμαστε επίσης με εμπειρογνώμονες πληροφορικής για να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις που απαιτούν τόσο νομική όσο και εξειδικευμένη πληροφορική.

Μπορούμε επίσης να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας ξεχωριστά, όπως:

Απογραφή δεδομένων και χαρτογράφηση
• Αξιολόγηση αντικτύπου προστασίας δεδομένων (DPIA)
• Κατάρτιση και ευαισθητοποίηση
• Σύνταξη εσωτερικών πολιτικών και εγχειριδίων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
• Υποστήριξη DPO (Υποστήριξη του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του)
• Νομικές συμβουλές για την τροποποίηση υφιστάμενων συμβάσεων και για συγκεκριμένα θέματα
• Σύνταξη και αναθεώρηση των νομικών συμφωνιών όπως η Συμφωνία Επεξεργαστών
• Αντιπροσώπευση στην εποπτική αρχή προσωπικων δεδομένων
• Εκρποσωπικηση σε Δικαστικές υποθέσεις GDPR

Το παρόν άρθρο αποτελεί ενημέρωση και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί επαγγελματική συμβουλή.

Η κάθε περίπτωση χρήζει διαφορετικής διαχείρισης και ως εκ τούτου σας προτείνουμε να ζητήσετε επαγγελματική συμβουλή.

Αντώνης Κοκκαλής, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε