ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Papantoniou & Papantoniou LLC > Νέα  > ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (16(Ι)/1998) οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμός μπορεί να καταθέτει στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, αιτήσεις για νέες εφευρέσεις και να τους παραχωρείται Εθνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Επίσης, το Τμήμα εγγράφει και προστατεύει τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας που παραχωρεί το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO). Επιπρόσθετα, με τα πιο πάνω ο Έφορος Εταιρειών ενεργεί, σαν γραφείο παραλαβής, Ευρωπαϊκών (EPO) και Διεθνών (PCT) αιτήσεων για Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας